رزق  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1394 در ساعت 05:51 ب.ظ

خدایا به راستی من جای رزق وروزی خودرا ندانم

بلکه روی خیالهایی که روی دلم خطور میکندآن را میجویم

و به همین جهت به دنبال آن درشهر ها میگردم

وازاین رومن در طلب روزی چون شخص سرگردانی هستم که نمیدانم

آیا در دشت است یادر کوه،

درزمین است یا در آسمان،

درخشکی است یادر دریا

وبه دست کی است واز جانب چه شخصی است،

آنچه مسلم است دانسته ام که عملش پیش تواست

واسبابش به دست تواست وتویی که آن را به لطف خود قسمت کنی

وبه رحمتت وسیله اش رافراهم سازی.

خدایا

پس برمحمد وآلش درود فرست وروزیت را ای پروردگار مهربان برمن فراخ گردان

وراه دراوردنش را آسان وجای دریافتش را نزدیک کن

ومرادر طلب آنچه مقدر نکرده ای به زحمت مینداز

زیرا تو از به زحمت انداختن من بی نیازی ومن نیازمند رحمت توام

پس درو فرست برمحمد وآلش و کرم کن بر بنده ی خود به فضل،که تو دارای فضل بزرگی هستی....